آبــــی هـای آرامشــــــم

مـی خـواهــــــــــــــم

نمــاز شبـــی ســــــــــرد و زمستـــانـی را

بخـوانـــــــــــــــــــــم

تـا قـــدری ایـن قلــــــب شکستــــــه آرام گیــــرد

بـــر مـی خیــــــــــزم

بـا قنــــــدیـل آرزوهـــــــــــــــــای یـخ زده ام

غســــل مـی کنـــــــــــــــــــم

بـا اشکــــــــــ چشمـــــــانـم

وضـــــــو مـی گیــــــرم

چـــــادری از رنگــــــ بـــــــــرف

و از تبــار سـوزنــــــــــــاکـی اش

ســــر مـی کنـــــــــم

بـا اذان گـــــریـه هــای شبــــانـه ام

نمــاز احســــــاس را مـی خـوانــــــــــــــم

بــر گلبــــرگ هـای یـــــاس یـــــــــخ زده

در بـــــــرف هـای قـــــله ی احســــــاسـم

سجـــــــــده مـی کنــــــم

و سلام آخـــــــــــــــر را

بـه قلبــــی مـی دهــــــم

کـه مـــــــدت هـاست

در پـی شنیـــــــــــدن سلام ی

از عشـــــــــــــــــق است

عشقــــــی کـه

قنـدیـــــــل آرزوهــــــــای یـــــخ زده

در قلـــــه ی احســـــــاسـم را

بـا آتــش سـوزنـــــده در محفـــــــل ش

گـرمـــــا بخشـــــد

و تـــــب ی بـاشــــد

در بستــــر بــــرف هـای زمستــــانـی دلــــم

بسـوزانـــد تـا

و ذوب کنـــــــد

یـــخ هـای این دل همیشــــه عـــــــــاشـق را

و دعـــــا مـی کنــــــم

آرامـــــــش ایـن نمـــاز

آبــــی هـای آرامشــــــم را

باری دیگــــــر

بـه مـــــــــن

و قلــــب تنهـــــــایـم بـرگـردانــــــــــــــــــــــــــــــــــد

/ 0 نظر / 8 بازدید