♥ ~♥ لــــــــرز♥ ~♥

باید رفتـ از اینـ شهر؛

انجا کهـ تو هستیـ

نفسها الودهـ بهـ شهوتـ همـ اغوشیستـ.

طاقتیـ نیستـ برایمـ

نفسمـ نیز بهـ اجبار استـ

میلرزمـ به خود....

لرز خربزهـ هاییـ کهـ نمیدانمـ کی خوردهـ امـ!!!!!!!!!

باید که رومـ

درو دیوار اینـ شهر اذانـ هرزهـ گیـ میـ خوانند.

دل خراشـ .......

سختـ استـ فریادهاشانـ

باید که رومـ

قایقمـ کو !؟

طاقتمـ کو !؟

گویند پشتـ دریاها شهریستـ

انجا کجاستـ !؟

/ 0 نظر / 9 بازدید