جملات زیبا و تفکر برانگیز !!!

اززشت رویی پرسیدند آنروزکه جمال پخش می کردند کجا بودی؟
گفت : در صف کمال
. . .
اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن
. . .
مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است
. . .
همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفش شان نیست
. . .
با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن
و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن
. . .
هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نر قصید
. . .
مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
. . .
شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار
. . .
وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش
. . .
یادت باشه که :
در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود می خندی
. . .
آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است
. . .
کشتن گنجشک ها ، کرکس ها را ادب نمی کند
. . .
از دشمن خود یک بار بترس و از دوست خود هزار بار
. . .
فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد

/ 1 نظر / 3 بازدید