نامه ی جالب(حتما بخوانید)

TWO . Marry a man/woman you love to talk to . As you get older, their conversational skills will be as
important as any other .
با کسی ازدواج کنید که همیشه برای صحبت با او مشتاق هستید زیرا در کهنسالی
صحبت کردن مهمترین مهارتی است که به آن نیاز خواهید داشت

THREE . Don't believe all you hear, spend all you have or sleep all you want .
هر آنچه را که می شنوید باور نکنید
هر طور که دوست دارید زندگی کنید

FOUR . When you say, 'I love you,' mean it .
وقتی میگویید " دوستت دارم " واقعآ دوست بدارید
FIVE . When you say, 'I'm sorry,' look the person in the eye .
وقتی از کسی "معذرت خواهی" می کنید در چشمانش نگاه کنید

SIX . Be engaged at least six months before you get married .
قبل از ازدواج شش ماه نامزد بمانید

SEVEN . Believe in love at first sight .
به عشق در یک نگاه اعتقاد داشته باشید
EIGHT . Never laugh at anyone's dreams . People who don't have dreams don't have much .
هیچ گاه به آرزوهای کسی نخندید
انسانی که آرزو نداشته باشد هیچ چیز ندارد
NINE . Love deeply and passionately . You might get hurt but it's the only way to live life completely .
عمیق و عاشقانه عشق بورزید
شاید لطمه بخورید , ولی این تنها راه برای کامل زیستن است
TEN . In disagreements, fight fairly . No name
calling .
در اختلافات منصف باشید
هیچ گاه اسم کسی را در دعواهایتان نیاورید
ELEVEN . Don't judge people by their relatives .
هیچ گاه کسی را با بستگانش نسنجید
TWELVE . Talk slowly but think quickly .
آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید
THIRTEEN! . . . When someone asks you a question you don't want to answer, smile and ask, 'Why do you want to know?'
هرگاه کسی از شما سوالی پرسید که مایل به پاسخ دادن آن نبودید
لبخندی بزنید و بپرسید که برای چه می خواهی بدانی
FOURTEEN . Remember that great love and great achievements involve great risk .
به خاطر داشته باشید که عشق و دستاورد های بزرگ
فقط با ریسک ممکن است
FIFTEEN . Say 'bless you' when you hear someone sneeze .
وقتی کسی عطسه میکند به او بگویید عافیت باشد

SIXTEEN . . When you lose, don't lose the lesson .
از هر شکستی درس بگیرید
SEVENTEEN . Remember the three R's: Respect for self; Respect for others; and Responsibility for all your actions .
سه چیز را به یاد داشته باشید: احترام به خود
احترام به دیگران
و مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید

EIGHTEEN . Don't let a little dispute injure a great friendship .
اجازه ندهید یک اختلاف کوچک دوستیتان را خدشه دار کند

NINETEEN . When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it .
وقتی متوجه اشتباه خود شدید با قاطعیت برای اصلاح آن قدم بردارید

TWENTY . Smile when picking up the phone . The caller will hear it in your voice .
وقتی تلفن را برمیدارید لبخند بزنید . مخاطب شما لبخند را حس میکند

TWENTY- ONE . Spend some time alone .
مدتی را تنها سپری کنید


Now, here's the FUN part!
و حالا قسمت جالب موضوع
Send this to at least 5 people and your life will improve .
این نامه را برای 5 نفر بفرستید تا زندگیتان بهبود پیدا کند


1-4 people: Your life will improve slightly .
اگر به یک تا چهار نفر ارسال کنید : زندگیتان کمی بهتر میشود

5-9 people: Your life will improve to your liking .
پنج تا نه نفر : زندگی آنگونه که دوست دارید میشود

9-14 people: You will have at least 5 surprises in the next 3 weeks
نه تا چهارده نفر : تا سه هفته ی آینده بیش از پنج سورپرایز دریافت میکنید
15 and above: Your life will improve drastically and everything you ever dreamed of will begin to take shape ...

و بیش از چهارده نفر : زندگیتان به شدت بهبود پیدا میکند و
هر آنچه که آرزویش را دارید به واقعیت می پیوندد
A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart
دوست واقعی کسی است که دستت را بگیرد و قلبت را احساس کندDo not keep this message
این نامه را نزد خود نگه ندارید

/ 0 نظر / 11 بازدید