زن که باشی درباره ات قضاوت می کنند

زن که باشی درباره ات قضاوت می کنند
درباره
لبخندت
نگاهت
زیبائیت
عشقت
راه رفتنت
گریه ات
ناز کردنت
اندامت
تار مویت !
درباره زن بودنت قضاوت می کنند !
نترس و زن بمان
نترس از نگاه شک آلوده ی احمق ها
احمق ها همیشه زیادند
نترس از تهمت دیوانه های شهر
نترس و زن بمان
که این زن بودن با تمام این قضاوتها
بهای بالایی دارد

/ 1 نظر / 3 بازدید