شاید فردا نباشد

هرلحظه وساعت زندگی درحال تغییراست زندگی گاهی سایه وگاهی آفتابه کسی که تورا ازصمیم قلب بخواهد به سختی در دنیا پیدامیشود پس چنین انسانی اگردرجایی هست فقط اوست که ازهمه بهتراست پس توآن دست رابگیر چون آن مهربان شاید فردانباشد.پس هرلحظه تامیتوانی زندگی کن چون لحظه ای که وجود دارد شاید فردا نباشد . برای استفاده از سایه پلکهای تو اگرکسی نزدیک توآمد اگرصدبارهم مواظب قلب دیوانه خودباشی بازهم قلب تو به تپش خواهدافتاد.ولی فکرکن این لحظه ای که هست و داستان آن شایدفردا نباشد.......

اگر قرار باشه ظرف 24 ساعت دنیا به پایان برسه تموم خط های تلفن و تالارهای گفتگو و ایمیل ها اشغال میشه. پر میشه از کلمه های (( از اینکه رنجوندمت پشیمونم من رو ببخش یا تو را عاشقانه می پرستم یا مراقب خودت باش )) اما بین این همه پیام یکی از همه تکون دهنده تره (( همیشه عاشقت بودم ولی هیچوقت بهت نگفتم )) پس عشق و محبت را تقدیم آنکه دوستش داریم کنیم زیرا :

شاید فردایی دیگر هرگز نباشد

/ 0 نظر / 9 بازدید