جملات زیبا و انرژی بخش

قانون زندگی , قانون باور است.>>>ژوزف مورفیاعتقادات ما اعمال افکار و احساسات ما را شکل میدهد>>>انتونی رابینزبا هر تصمیمی تغییری تازه در زندگی اغاز میکنید.>>>انتونی رابینزبرای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی>>>مارک فیشراگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید.>>>مارک فیشرنبوغ در سادگی نهفته است>>>مونزارتاین روشنی هدف است که به شما نیرو میبخشد>>>انتونی رابینزدر زندگی شکست وجود ندارد بلکه فقط نتیجه موجود است>>>انتونی رابینزتمام کسانی که ثروتمند شده اند باور داشته اند که میتوانند ثروتمند شوند.>>>مارک فیشرباور به طور خود بخود به اجرا در میاید>>>ژوزف مورفینه موفقیت و نه شکست یک شبه ایجاد نمیشود.>>>انتونی رابینزبه ضمیر باطن خود به صورت یک هوش زنده و یک یار موافق بنگرید>>>ژوزف مورفیترس باعث میشود تا بسیاری از مردم به رویاهایشان نرسند.>>>مارک فیشرزندگی دقیقا به ما ان چیزی را میدهد که به دنبالش هستیم>>>مارک فیشرنباید مطالب غلطی که از گذشته در ذهن ما برنامه ریزی شده اند حال و اینده ما را تباه کنند >>> انتونی رابینزآرزوهی هر فرد موجب شکل گرفتن و بقای افکار او میشود>>>هراکلیتوساندیشه هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود.>>>ژوزف مورفیزندگی آماده است تا بسیار بیشتر از انچه تصورش را میکنید به ما بدهد.>>>مارک فیشرتنها کسانی میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند.>>>مارک فیشرضمیر باطن شما سازنده بدن شماست و میتواند شما را درمان کند.>>>ژوزف مورفی

/ 0 نظر / 3 بازدید