<<<< انسان گفت...خدا گفت ...!!! >>>>

انسان گفت : آن غیر ممکن است ، خداوند پاسخ داد : همه چیز ممکن است !!!

انسان گفت : هیچ کس واقعاً مرا دوست ندارد ، خداوند پاسخ داد : من تو را دوست دارم !!!

انسان گفت : من بسیار خسته هستم ، خداوند پاسخ داد : من به تو آرامش خواهم داد !!!

انسان گفت : من توان ادامه دادن ندارم ، خداوند پاسخ داد : رحمت من کافی است !!!

انسان گفت : من نمی‌توانم مشکلات را حل کنم ، خداوند پاسخ داد : من گامهای تو را هدایت خواهم کرد !!!

انسان گفت : من نمی‌توانم آن را انجام دهم ، خداوند پاسخ داد : تو هر کاری را با من می‌توانی به انجام برسانی !!!

انسان گفت : آن ارزشش را ندارد ، خداوند پاسخ داد : آن ارزش پیدا خواهد کرد !!!

انسان گفت : من نمی‌توانم خود را ببخشم ، خداوند پاسخ داد : من تو را ‌بخشیده ام !!!

انسان گفت : من می‌ترسم ، خداوند پاسخ داد : من روحی ترسو به تو نداده ام !!!

انسان گفت : من همیشه نگران و ناامیدم ، خداوند پاسخ داد : تمام نگرانی هایت را به دوش من بگذار !!!

انسان گفت : من به اندازه کافی ایمان ندارم ، خداوند پاسخ داد : من به همه به یک اندازه ایمان داده ام !!!

انسان گفت : من به اندازه کافی باهوش نیستم ، خداوند پاسخ داد : من به تو عقل داده ام !!!

انسان گفت : من احساس تنهایی می‌کنم ، خداوند پاسخ داد : من هرگز تو را ترک نخواهم کرد !!!

/ 0 نظر / 3 بازدید