به سلامتی پسری که پولهای مچاله شدشو اروم گذاشت جلوی فروشنده و گفت:
برای روز پدر یک کمربند می خوام..
فروشنده:
چه جنسی باشه؟
پسر کوچولو:
..
..
..
..
..
....
..
فرقی نمیکنه فقط دردش کم باشه